SERVIZOS SOCIAIS

Os Servizos Sociais Comunitarios Básicos son aqueles que desenvolven unha acción social globalizadora e polivalente, dirixida a toda a poboación dunha determinada zona xeográfica, e que ten como obxectivo promover e posibilitar ou desenvolver o benestar social de toda a cidadanía. Constitúen o nivel básico de actuación, que actúa directa e integralmente sobre unha poboación e un espazo territorial reducido, constituíndo un “portal de entrada” ao sistema.

Ofrecen un Servizo público de Información a toda a poboación desde onde se facilita a información dos Servizos Sociais, recursos e prestacións dos que dispón a cidadanía de forma profesional e confidencial, así como dos dereitos que teñen tanto a nivel individual como comunitario. Nela valóranse as necesidades expostas, orientadas cara aos recursos máis axeitados en cada caso, intervindo profesionalmente cando as persoas o demandan para garantir unha atención persoal e social de calidade.

Os programas básicos de actuación que se realizan en atención primaria, recollendo as prestacións básicas do Plan Concertado segundo o Decreto 240/1995, do 28 de xullo, polo que se regulan as SS.SS da Comunidade Básica:

Programa básico de atención domiciliaria e apoio á unidade de convivencia.

Normativa: BOP Nº257, 8 de decembro de 2013.
Modificación da ordenanza municipal reguladora do Servizo de Axuda no Fogar, BOP no 98, do 30 de abril de 2014.
Ordenanza reguladora de la tasa de SAF, BOP Nº156, de 9 de julio de 2014.

Obxectivo: O Servizo de Axuda no Fogar está dirixido a toda a poboación, pero a súa prioridade son aqueles cidadáns que presenten unha discapacidade que limite a súa autonomía e a súa capacidade de socialización, proporcionándolles unha serie de atencións e coidados persoais, psicosociais e educativos, domésticos, educativos e de carácter persoal. técnicos e proporcionándolles a posibilidade de continuar no seu medio natural sempre que sexa posible e conveniente.

Programa de inserción social

Obxectivo: prevención de situacións de marxinación e as súas causas, integración no ámbito social das persoas ou colectivos máis desfavorecidos, afectados por diferentes formas de exclusión social e marxinación, e facilitar a participación das persoas nas tarefas colectivas.

Programa de Convivencia alternativa

Obxectivo: ofrecer aloxamento temporal a persoas en situación de emerxencia social, persoal ou familiar, cando non sexa posible a permanencia no propio domicilio ou non exista.

Maior
  • Pensión de xubilación non contributiva
  • Recoñecemento da situación de dependencia
  • Suplemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda de aluguer
  • Termalismo Social (IMSERSO)
  • Turismo Social 
  • Estancias temporais en residencias públicas
  • Apoio social a familias con persoas maiores dependentes
  • Xuntos no Nadal
  • Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal
  • Tarxeta Ouro RENFE (desconto en todas as viaxes en tren por só 6 euros para maiores de 60 anos)
  • Bono social eléctrico
Recursos para a familia, a infancia e a mocidade
  • Programas de educación familiar
  • Renda activa de inserción
  • Título de familia numerosa
  • Estancias de residencia de tempo libre
  • Puntos de atención á infancia
  • Pagamento de 1000€ por nacemento a través do Concello de Bande
  • Tarxeta Benvida
  • Tarxeta ChegOu
  • Bolsas do Ministerio de Educación
  • Axudas para o alumnado con necesidades educativas especiais
  • Adopción
  • Acollida familiar
  • Teléfono de Atención Menor 900 851 818
  • Alimentos Cruz Roja
  • Ingreso Mínimo Vital
Recursos para persoas con discapacidade
  • Pensión de Discapacidade non contributiva
  • Suplemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda de aluguer
  • Beneficios derivados da LISMI
  • Programa de apoyo social para personas con demencias
  • Estancias temporais
  • Termalismo Social (IMSERSO)
  • Programa de lecer e tempo libre
  • Servizo Galego de Apoio á Mobilidade
  • Tarxeta de aparcamento
Recursos para a emigración e o retorno
  • Axuda para gastos extraordinarios dos emigrantes
  • Axudas destinadas a atender situacións de extraordinaria necesidade dos españois retornados
  • Axudas para facilitar a inserción laboral das persoas retornadas
  • Renda Activa de Inserción
Recursos para a Inclusión Social
  • Renda de Integración Social de Galicia (RISGA)
  • Emerxencia Social
  • Axudas individuais para o tratamento de drogodependentes en Comunidades Terapéuticas
Recursos para mulleres
  • RISGA
  • Axudas á Inclusión Social
  • Axudas económicas e compensacións ás mulleres vítimas de violencia de xénero
  • Prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero.
Teléfonos de interese
Servizos Sociais - Concello de Bande
988 443 560
Teléfono de muller
900 400 273
Atención ás vítimas de Violencia de Xénero
016
Servizos
012
Servizo de Protección Civil
112
Liña de axuda á infancia
11611
gl_ES