• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Novas Lista definitiva de admitidos e excluídos para as prazas de persoal laboral temporal de auxiliar do servizo de axuda no fogar e fixación de data dos primeiros exames
 
Lista definitiva de admitidos e excluídos para as prazas de persoal laboral temporal de auxiliar do servizo de axuda no fogar e fixación de data dos primeiros exames PDF Imprimir Correo-e
Martes, 30 Abril 2013

DECRETO DA ALCALDÍA

De conformidade co expediente de concurso – oposición para cubrir cinco prazas de persoal laboral temporal a xornada parcial de auxiliares do servizo de axuda no fogar, tendo en conta as alegacións e reclamacións presentadas durante a exposición ó público da lista provisional de admitidos e excluídos, segundo publicación no taboleiro de anuncios municipal e na páxina web do Concello de Bande, en uso das atribucións que teño conferidas pola lexislación vixente, resolvo:

1º)  Admitir a alegación presentada por Dª. María del Rosario Ramos Montero, dado que a titulación presentada é de grado superior a esixida e o plan formativo é similar ó esixido.

2º)  Elevar a definitiva a lista provisional de admitidos e excluídos na seguinte forma:

A)      Lista de admitidos.

Nome                                       Apelidos                                   D.N.I.                       Exame de Galego

Helena María                     Ferreira dos Santos                              45159851-H                                 Non

Mª del Carmen                   Álvarez Vidal                                         76713722-M                                 Si

Ramona                              González Nieves                                   76703435-E                                 Non

Josefa                                Rodríguez Cota                                    46741009-H                                  Si

Isaura                                Martínez Santos                                   34962831-W                                 Si

Celsa                                  González González                               34955074-L                                  Non

Estrella                              Iglesias Gulín                                         44485923-J                                  Si

Mª del Rosario                   Ramos Montero                                     44457555-G                                 Non

B)   Lista de excluídos.

Motivos:

1.     Non acreditar estar en posesión da titulación esixida.

2.     Non acreditar estar en posesión do permiso de conducir tipo B. 

Nome

Apelidos

NIF

Motivo

María Luísa

López Morgade

76775479-F

1

Ana Florentina

Álvarez López

34934485-S

2

María José

Taboada Neira

76747843-V

1 e 2

3º)  Deixar constancia de que non se presentaron ata a data abstencións ou recusacións ó tribunal publicado no taboleiro de edictos do concello e páxina web municipal.

                    Presidente titular:  Don José Luis Suárez Martínez,  Xefe do Servizo de Recursos Humanos da Deputación Provincial de Ourense.

                    Suplente: Don Javier Martínez de Anta, Xefe do Servizo de Xestión Investimentos, Subvencións e Patrimonio da Deputación Provincial de Ourense.

 

                    Vogais titulares:.

 

                    Don Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto Xefe Servizo RR.HH. da Deputación Provincial de Ourense.

 

                    Dona María Rosario Fernández Gómez, Auxiliar de Oficina da Deputación Provincial de Ourense.

 

                    Dona Susana Viso Touza, Asistente Social de Apoio a Entidades Locias.

 

 

                    Vogais suplentes:

                    Dona Montserrat Rodríguez González, Adxunta ó Director da Área de Benestar.

                    Dona María Concepción González Rodríguez, Auxiliar de Oficina da Deputación Provincial de Ourense.

                    Dona María Jesús de León Rodríguez, asistente social do concello de Bande

 

                    Secretaria titular: Dona María Angela Garrido Movilla, Xefa do Negociado de Administración e Control.

 

                    Suplente: D. José Quintas Iglesias, Xefe do Negociado de Nóminas e Seguridade Social.

 

4º)  Sinalar lugar e data para a constitución do tribunal e valoración de méritos das devanditas prazas o próximo 7 de maio ás 10:00 horas na 1ª planta da Casa do Concello de Bande.

5º)  Sinalar lugar e data para a realización do primeiro exercicio consistente na proba de avaliación de coñecemento de lingua galega o día 7 de maio de 2013 ás 10:30 horas na 1ª planta da casa do concello de Bande. Dita proba soamente terán que realizala os candidatos indicados na lista definitiva de admitidos que non acreditasen o coñecemento da lingua galega

6º)  Sinalar lugar e data para a realización da 1ª proba teórica de coñecementos para o día 7 de maio ás 11:30 horas na 1ª planta da Casa do Concello de Bande.

Contra a presente resolución os/as interesados/as poden interpoñer Potestativamente recurso de reposición ante a Alcaldía, no prazo dun mes, como trámite previo ó contencioso – administrativo, ou ben impugna-la directamente ante o Xulgado do Contencioso Administrativo en Ourense, no prazo de dous meses, contadas a partir do día seguinte desta publicación, todo isto de conformidade co disposto nos artigos 52 da Lei 7/1985, 116 e 117 da Lei 4/1999 e 46 da Lei 29/1698, así como lexislación concordante.

 

Bande 29 de abril de 2013.

                                                                              Ante min

 

O Alcalde                                                              O Secretario

 

 

Asdo. José Antonio Armada Pérez                    Asdo. José Luís Feijoo Feijoo