Erro
Adxudicación de contrato de obras para ampliación do cemiterio municipal Imprimir

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 24 de novembro de 2015 adxudicouse o contrato de obras de “Ampliación do cemiterio municipal de Bande”, de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 10/2015.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descrición: Ampliación do cemiterio municipal de Bande.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 150.000€ (123.966,94 € e 26.033,06 € de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 24-11-2015.

b) Contratista: Coviastec, S.L.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 149.213,99 € (123.317,35€ e 25.896,64€ de I.V.E.).

d) Prazo de formalización do contrato: 15 días hábiles contados desde o seguinte ó da recepción da notificación de adxudicación.

Bande, 25 de novembro de 2015.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.