• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Novas Plan de Emerxencia Municipal ( PEMU )
 
Plan de Emerxencia Municipal ( PEMU ) PDF Imprimir Correo-e
Xoves, 06 Abril 2017

EDICTO

Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación na sesión celebrada o día 09 de marzo de 2017 o Plan de Emerxencias Municipais deste concello, en cumprimento do disposto no art. 33 da Lei 5/2017, de 7 de maio, de emerxencias de Galicia, exponse o expediente ao público na secretaría deste concello, polo prazo de un mes que empezarán a contarse dende o seguinte ao da inserción do presente edicto no B.O.P., durante o cal os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, as cales deberán dirixirse ao alcalde deste concello.

Se durante o citado prazo non se presentase reclamacións o Plan Xeral de Emerxencias Municipais considerárase definitivamente aprobado.

Bande, 30 de marzo de 2017.

O Alcalde


Asdo.: José Antonio Armada Pérez.

 

 

Ligazón ao Plan de Emerxencia Municipal (PEMU)