• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio
 
Formalización de contrato de subministración "Instalación de caldeira de biomasa na casa do Concello" PDF Imprimir Correo-e
Venres, 07 Novembro 2014

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 24 de outubro de 2014 aprobouse a adxudicación do contrato de subministración para “Instalación de caldeira de biomasa na casa do Concello”, de conformidade e co establecido no artigo 154 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a formalización do contrato no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 5/2014.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Subministración.

b) Descrición: “ Instalación de caldeira de biomasa na Casa do Concello”.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 30.250,00€ (25.000,00€ e 5.250,00 de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 24-10-2014.

b) Contratista: “Ferretería y Servicios Bande, S.L.”.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 30.056,00€ (24.840,00€ e 5.216,40 de I.V.E.).

d) Data de formalización do contrato en documento administrativo: 27 de outubro de 2014.

Bande, 7 de novembro de 2014.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.