• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Novas Lista de admitidos i excluídos do proceso selectivo de 5 prazas de persoal laboral temporal de auxiliar do servizo de axuda no fogar
 
Lista de admitidos i excluídos do proceso selectivo de 5 prazas de persoal laboral temporal de auxiliar do servizo de axuda no fogar PDF Imprimir E-mail
Martes, 23 de Abril de 2013

DECRETO DA ALCALDÍA

En relación  co expediente administrativo relativo ó proceso selectivo, mediante concurso oposición, iniciado por este concello para cubrir cinco prazas de persoal laboral temporal a xornada parcial de  auxiliares de servizo de axuda no fogar, cuxas as bases foron publicadas no B.O.P. do 12 de abril de 2013 e no taboleiro de  anuncios municipal.

Rematado o prazo de admisión de solicitudes  o día 18 de abril de 2013, consonte co disposto na base terceira da convocatoria resolvo:

1º) Declarar admitidos e excluídos provisionalmente ós seguintes aspirantes:

A)     Lista de admitidos.

Nome                         Apelidos                     D.N.I.        Exame de Galego

Helena María                      Ferreira dos Santos                               45159851-H                                 Non

Mª del Carmen                   Álvarez Vidal                                          76713722-M                                   Si

Ramona                              González Nieves                                    76703435-E                                 Non

Josefa                                 Rodríguez Cota                                      46741009-H                                   Si

Isaura                                  Martínez Santos                                     34962831-W                                  Si

Celsa                                   González González                               34955074-L                                 Non

Estrella                               Iglesias Gulín                                         44485923-J                                    Si

 

B)     Lista de excluídos.

Motivos:

1.     Non acreditar estar en posesión da titulación esixida.

2.     Non acreditar estar en posesión do permiso de conducir tipo B.  

Nome

Apelidos

NIF

Motivo

María Luisa

López Morgade

76775479-F

1

Ana Florentina

Álvarez López

34934485-S

2

María José

Taboada Neira

76747843-V

1 e 2

Mª del Rosario

Ramos Montero

44457555-G

1

  

2º) O tribunal que xulgará as probas selectivas será o seguinte.

-    Presidente titular:  Don José Luis Suárez Martínez,  Xefe do Servizo de Recursos Humanos da Deputación Provincial de Ourense.

-    Suplente: Don Javier Martínez de Anta, Xefe do Servizo de Xestión Investimentos, Subvencións e Patrimonio da Deputación Provincial de Ourense.

 

-    Vogais titulares:.

-    Don Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto Xefe Servizo RR.HH. da Deputación Provincial de Ourense.

-    Dona María Rosario Fernández Gómez, Auxiliar de Oficina da Deputación Provincial de Ourense.

-    Dona Susana Viso Touza, Asistente Social de Apoio a Entidades Locias.

-    Vogais suplentes:

-    Dona Montserrat Rodríguez González, Adxunta ó Director da Área de Benestar.

-    Dona María Concepción González Rodríguez, Auxiliar de Oficina da Deputación Provincial de Ourense.

-    Dona María Jesus de León Rodríguez, asistente social do concello de Bande

 

-    Secretaria titular: Dona María Angela Garrido Movilla, Xefa do Negociado de Administración e Control.

-          Suplente: D. José Quintas Iglesias, Xefe do Negociado de Nóminas e Seguridade Social.

Requírese ós interesados para que durante o prazo dos dous días hábiles seguintes á publicación deste anuncio na páxina web http://www.concellobande.com e no taboleiro de edictos municipal, emenden  os erros sinalados, achegando para tal fin os documentos preceptivos, coa advertencia de que se non o fixesen teráselles por desistidos da solicitude, e publicarase no seu día, na mesma forma, a pertinente resolución, na que se aprobará así mesmo a lista definitiva de admitidos e excluídos. Se non se producen alegacións ou reclamacións, entenderase elevada a definitiva a lista provisional que antecede.

Os membros dos tribunais deberán absterse cando concorran as circunstancias do artigo 28 da Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999, e os aspirantes poden exerce-lo dereito de recusación na forma prevista no artigo 29 da mesma lei.

Bande 22 de abril de 2013.

                                                                                                                             Ante min

O Alcalde,                                                                                                            O Secretario,