• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio
 
Listas definitivas para as bolsas de emprego no Concello de Bande PDF Imprimir Correo-e
Martes, 22 Setembro 2015

Descarga en formato PDF

DECRETO DA ALCALDÍA

En relación co expediente administrativo relativo ao proceso selectivo, mediante concurso, iniciado por este concello para a formación dunha bolsa de emprego para as prazas de:

· 6 prazas de auxiliares de axuda no fogar de persoal laboral temporal, 75% da xornada laboral.

· 1 Auxiliar Administrativo de persoal laboral temporal a xornada completa

· 1 Limpador/a de Instalacións Municipais de persoal laboral temporal a media xornada.

· 1 Monitor Deportivo de persoal laboral temporal a xornada completa.

· 1 Peón de oficios varios de persoal laboral temporal a xornada completa

Cuxa convocatoria foi publicada no BOP Nº 136 de data 16 de xuño de 2015 e no taboleiro de anuncios municipal.

Rematado o prazo de admisión de solicitudes o día 23 de xuño de 2015, con data 9 de setembro de 2015, publicouse a lista provisional de admitidos e excluídos.

Durante o prazo de exposición ao público presentouse unha reclamación pola aspirante Dª Celina Rodríguez Novoa, que presentou a solicitude para a praza de auxiliar administrativo figurando na lista provisional que tiña que realizar a proba de galego, cando en realidade xunto coa solicitude achegou documentación acreditativa de estar en posesión do título de galego Celga 3 que a exime da realización da proba de galego.

Consonte co disposto no artigo 9 apartado 5 das bases que rexerán a creación dunha bolsa de emprego do Concello de Bande, no uso das atribucións que teño conferidas, pola lexislación vixente resolvo:

1º) Admitir a reclamación presentada por Dª Celina Rodríguez Novoa, eximíndoa da realización da proba de galego por canto xunto coa solicitude presentou documentación acreditativa de estar en posesión do titulo de Celga 3 que a exime da realización da dita proba.

2º) Declarar admitidos definitivamente aos seguintes aspirantes para AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR:

A) Lista de admitidos.

NOME E APELIDOS

DNI

Exercicio de Galego

Helena María Ferreira dos Santos

45.159.851-H

NO

Luz Divina Lains Rodríguez

77.417.633-R

SI

Josefa Rodríguez Cota

46.741.009-M

SI

María del Carmen Álvarez Vidal

76.713.722-M

SI

Estrella Iglesias Gulín

44.485.923-J

SI

Isaura Martínez Santos

34.962.831-W

SI

Ramona González Nieves

76.703.435-E

NO

Begoña Rodríguez Domínguez

44.456.800-P

NO

3º) Declarar admitidos e excluídos definitivamente aos seguintes aspirantes para AUXILIAR - ADMINISTRATIVO.:

A) Lista de admitidos.

NOME E APELIDOS

DNI

Exercicio de Galego

Luz Divina Lains Rodríguez

77.417.633-R

SI

Ana Canal Fraga

44.485.493-C

NO

María José Suárez Valle

76.708.393-N

NO

Guillermo de Andrés Iglesias

44.451.060-H

NO

Serafín Folgar Mariño

76.814.136-R

NO

María Cristina Vázquez Vázquez

76.747.954-J

NO

Mónica González Álvarez

44.462.991-N

NO

María del Carmen Nogueiras Campos

76.727.013-W

NO

María Montserrat Vázquez Rodríguez

44.447.170-S

NO

Ignacio Fra Martínez

33.995.108-G

NO

María del Carmen Fernández Rivero

76.747.887-S

NO

Patrica Gallego Avilés

34.893.407-S

NO

Jorge Elias González Gómez

44.495.321-G

NO

Celina Rodríguez Novoa

44.458.994-V

NO

Natalia Miguez Castro

39.451.384-J

NO

Mónica Pérez Vázquez

44.451.781-A

NO

Flavia Campos Lages

44.083.687-R

NO

B) Lista de excluídos.

NOME E APELIDOS

DNI

MOTIVO

Jorge Álvarez Fernández

36.106.143-F

Presentar a solicitude fóra de prazo

3º) Declarar admitidos e excluídos definitivamente aos seguintes aspirantes para LIMPADOR/A DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS:

A) Lista de admitidos.

NOME E APELIDOS

DNI

Exercicio de Galego

Luz Divina Lains Rodríguez

77.417.633-R

SI

Guillermo de Andrés Iglesias

44.451.060-H

No

María José Suárez Valle

76.708.393-N

No

María del Carmen Nogueiras Campos

76.727.013-W

No

Gumersinda Domínguez Quintas

76.726.878-M

SI

Jorge Elias González Gómez

44.495.321-G

No

B) Lista de excluídos.

NOME E APELIDOS

DNI

MOTIVO

Dolores Álvarez Pérez

-

Non presentar o D.N.I.

4º) Declarar admitidos e excluídos definitivamente aos seguintes aspirantes para MONIDOR - DEPORTIVO:

A) Lista de admitidos.

NOME E APELIDOS

DNI

Exercicio de Galego

Ana Canal Fraga

44.485.493-C

NO

5º) Declarar admitidos e excluídos definitivamente aos seguintes aspirantes para PEÓN DE OFICIOS VARIOS:

A) Lista de admitidos.

NOME E APELIDOS

DNI

Exercicio de Galego

María José Suárez Valle

76.708.393-N

NO

José Luís Guerra Blanco

34.913.697-L

NO

Jorge Elias González Gómez

44.495.321-G

NO

Marcos Rodríguez Nieto

44.488.718-W

SI

Julio José González Feijoo

44.498.621-S

SI

B) Lista de excluídos.

NOME E APELIDOS

DNI

MOTIVO

Rafael Antón Martínez

44.445.406-E

Por non presentar a titulación esixida

Candido Pérez Quintas

34.965.280-J

Por non presentar a titulación esixida

6º) O tribunal que xulgará as probas selectivas será o seguinte:

A) Para a provisión de posto de traballo de AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR:

Tribunal titular:

Presidente:

- D. Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto ó Xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

Secretaria:

- Dª. María Angela Garrido Movilla, xefa do Negociado de Administración e Control.

Vogais:

- Dª. Susana Viso Touza, asistente social de apoio a entidades locais.

Tribunal suplente:

Presidente:

- D. Carlos Castiñeiras Rois, xefe da Sección de Formación, Calidade e Avaliación do Desempeño.

Secretaria:

- Dª. María Rosario Fernández Gómez, auxiliar do negociado de Procesos Selectivos.

Vogais:

- D. Esteban Fernández Álvarez, Técnico Asesor da Área de Benestar.

B) Para a provisión de posto de traballo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

Tribunal titular:

Presidente:

- D. Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto ó Xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

Secretaria:

- Dª. María Angela Garrido Movilla, xefa do Negociado de Administración e Control.

Vogais:

- D. Alberto González Cruz, xefe do Negociado de Expropiacións.

Tribunal suplente:

Presidente:

- D. Carlos Castiñeiras Rois, xefe da Sección de Formación, Calidade e Avaliación do Desempeño.

Secretaria:

- Dª María Rosario Fernández Gómez, auxiliar do negociado de Procesos Selectivos.

Vogais:

- Dª. Paula Rodríguez Yáñez, auxiliar de Xestión Tributaria.

C) Para a provisión de posto de traballo de LIMPADOR DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS:

Tribunal titular:

Presidente:

- D. Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto ó Xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

Secretaria:

- Dª. María Rosario Fernández Gómez, auxiliar do Negociado de Procesos Selectivos.

Vogais:

- D. José Domarco Piñeiro, rexente Pazo dos Deportes.

Tribunal suplente:

Presidente:

- D. Esteban Fernández Álvarez, Técnico Asesor da Area de Benestar

Secretaria:

- Dª. Paula Rodríguez Yáñez, auxiliar de Xestión Tributaria.

Vogais:

- D. José Antonio Salgado Cid, rexente Pazo Provincial.

D) Para a provisión de posto de traballo de MONITOR - DEPORTIVO:

Tribunal titular:

Presidente:

- D. Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto ó Xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

Secretaria:

- Dª María Rosario Fernández Gómez, auxiliar do Negociado de Procesos Selectivos.

Vogais:

- D. Ángel Cid Manzano, xefe do Servizo de Deportes.

Tribunal suplente:

Presidente:

- D. Carlos Castiñeiras Rois, xefe da Sección de Formación, Calidade e Avaliación do Desempeño.

Secretaria:

- Dª. Paula Rodríguez Yáñez, auxiliar de Xestión Tributaria.

Vogais:

- D. José Domarco Piñeiro, rexente do Pazo dos Deportes.

E) Para a provisión de posto de traballo de PEÓN DE OFICIOS VARIOS:

Tribunal titular:

Presidente:

- D. Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto ó Xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

Secretaria:

- Dª María Angela Garrido Movilla, xefa do Negociado de Administración e Control.

Vogais:

- D. Manuel Ángel Rodríguez Rodríguez, xefe do Servizo de Medio Rural.

Tribunal suplente:

Presidente:

- D. Carlos Castiñeiras Rois, xefe da Sección de Formación, Calidade e Avaliación do Desempeño.

Secretaria:

- D. María Rosario Fernández Gómez, auxiliar do Negociado de Procesos selectivos.

Vogais:

- Dª. Eva María Barrio López, xefa do Negociado de Zonas Verdes.

7ª) Convocar a tódolos aspirantes admitidos para a realización da entrevista curricular, e no seu caso, á realización da proba de galego na 2ª planta da casa do Concello de Bande”, para as seguintes datas e para as prazas que se indican:

1º) Prazas de auxiliares de axuda no fogar e atención a dependentes: día 28 de setembro de 2015 ás 10:00 horas.

2º) Limpadores de dependencias municipais: 30 de setembro de 2015 ás 10:00 horas.

3º) Monitor deportivo: 30 de setembro ás 11:30 horas.

4º) Peóns para área de servizos públicos básicos: 1 de outubro de 2015 ás 10:00 horas.

5º) Auxiliar administrativo: 8 de outubro de 2015 ás 10:00 horas.

Os membros do tribunal deberán absterse cando concorran as circunstancias do artigo 28 da Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999, e os aspirantes poden exerce-lo dereito de recusación na forma prevista no artigo 29 da mesma lei.

Bande a 21 de setembro de 2015

Ante min

O Alcalde O Secretario

Asdo.: Jose Antonio Armada Pérez Asdo.: José Luís Feijoo Feijoo.